Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Onze onderzoekers

This post is also available in: English (Engels)

 

De hoofdonderzoeker is Dr. N.F. (Nienke) Boesveldt. Zij is werkzaam bij de leerstoelgroep Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. De Universiteit Utrecht is een op onderzoek gerichte universiteit van wereldklasse en leider in Nederland. Dr. Boesveldt haar onderzoeksinteresse omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies. Dr. Boesveldt heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en beleid wonen.

Deze dubbele achtergrond van onderzoeker en beleidsmaker, is momenteel van grote waarde voor dit onderzoek en deze positie draagt bij aan de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijke werk dat wordt ondernomen. Dr. Boesveldt begrijpt de omstandigheden (en de druk) die beleidsmakers tegenkomen in hun dagelijkse werk. Dr. Boesveldt organiseert regelmatig, en voor verschillende doelgroepen, workshops, lezingen en seminars over studies over het bestuur van dakloosheid en hecht veel waarde aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk. Dr. N.F. Nienke Boesveldt maakt onderdeel uit bij de leerstoelgroep Algemene Sociale Wetenschappen bij Prof. DR. John B.F. de Wit.

Maarten Davelaar (politicoloog) is als trainer/onderzoeker verbonden aan het onderzoek. Hij heeft samen met Nienke Boesveldt de training voor de ervaringsdeskundige onderzoekers en hun universitaire duo-onderzoekers binnen dit onderzoek opgezet en begeleidt de trainingsbijeenkomsten. Hij werkt veelvuldig met participatief (actie) onderzoek en is initiatiefnemer van de PAja!-methode voor participatieve keuringen waarbij gebruikers van opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen de hoofdrol vervullen. Als zelfstandig onderzoeker werkt hij onder meer samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Hij is tevens projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen waarin bewoners, professionals en bestuurders nieuwe inzichten ontwikkelen rond innovatieve woonprojecten waar (ook) mensen wonen die gedurende langere of kortere tijd hun grip op het leven zijn kwijtgeraakt. Kijk ook op https://www.uu.nl/nieuws/van-dakloos-tot-duo-onderzoeker

Edo Paardekooper Overman, is een zeer actieve ervaringsdeskundige en is sinds onder andere een ‘daklozen-periode’ van ca. anderhalf jaar, daarna steeds actief geweest als belangenbehartiger, mede-onderzoeker en als ‘mystery-guest’ trainer bij het leven van mensen die door onze samenleving worden uitgesloten en soms zelfs worden uitgestoten.  Dit doet hij samen met andere ervaringsdeskundigen door geheel Nederland en soms zelfs op Europees niveau. Momenteel is hij onder andere betrokken bij Meerjarenagenda BW en MO 2018-2022 als bestuurslid van de Stg. Werkplaats COMO, wat staat voor Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang. In 2018 won hij de titel MensenrechtenMens 2018 voor zijn jarenlange inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten.

Esmé werkt momenteel als ervaringsdeskundige, waarbij ze cliëntondersteuning biedt en cursussen en voorlichtingen geeft. Esmé worstelde zelf jarenlang met de gevolgen van trauma en depressie en is na een intensief herstelproces nu in staat om met haar ervaringen anderen te helpen. Ze vindt het belangrijk om binnen dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren in de hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan de vorming van beleid waar cliënten baat bij hebben, zodat ook zij weer waarde in het leven en zichzelf vinden en weer waardevolle rollen in onze samenleving kunnen innemen.

Emmely van Dijk MSc heeft de master Social Policy and Public Health afgerond met haar thesis ‘Housing Everyone. Exploring the Role of Assumptions on Community Integration and the Capabilities of People with Severe Mental Illness (SMI) in Explaining the Implementation of Housing First Programs’ en haar stage bij Platform 31. Zij werkt sinds zomer 2018 voor het onderzoek en concentreert zich op het interviewen en analyseren van gesprekken met stakeholders. In het onderzoek liggen haar interesse in de invloed die de samenwerking tussen verschillende stakeholders kunnen hebben op de uitkomst voor de cliënten. Daarnaast vind ze het leuk om samen te werken in een team met studentenassistenten en ervaringsdeskundige onderzoekers waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond waarde toevoegt aan ons onderzoek.

Marcia Bochem MSc heeft de master Social Policy and Public Health afgerond met haar thesis ‘Prevention as a Key to Avoid Relapsing into Homelessness. Exploring the role of prevention after relapsing into homelessness and during the transition process into independent living’ tijdens haar stage op het project Voorkomen Terugval. Zij was voorheen werkzaam in het sociale werkveld waar ze heeft gewerkt met verschillende doelgroepen. Hierin zag ze dat er regelmatig beslissingen werden genomen vanuit het beleid die veel invloed hadden op de uitkomsten voor de doelgroep. Hierdoor wilde ze meer leren over de achterliggende visie van beleidsvorming en de beslissingen die er genomen werden. Marcia werkt mee aan het onderzoek omdat ze gelooft dat er nog veel verbeterd kan worden voor kwetsbare groepen. Ze denkt dat door middel van het onderzoek, de verschillende verbanden tussen beleid en de uitkomsten voor de cliënten zichtbaar worden, wat  kan zorgen voor verbetering.

Maaike Metselaar is werkzaam als ervaringsdeskundige op een beschermd wonen locatie. In 2016 ontving ze haar certificaat voor de bekende opleiding Howie the Harp, waarin ze leerde om haar eigen ervaringen die ze heeft opgedaan in de GGZ in te zetten om anderen te ondersteunen. Als ervaringsdeskundige werkt ze door mensen te begeleiden door middel van herstel ondersteunende zorg. Ze heeft zich ontwikkelt tot WRAP-facilitator en geeft deze cursussen aan cliënten die gebruik maken van beschermd wonen. Maaike werkt mee aan dit onderzoek omdat ze het belangrijk vindt om ook op beleidsniveau mee te denken en hierin vooral ervaringen van cliënten mee te nemen.

Nanda heeft jarenlang als verpleegkundige in verschillende settingen gewerkt. Ze werd echter geconfronteerd met een burn-out en een PTSS (Posttraumatische Stress stoornis) vanuit een vroegkinderlijk trauma. Met behulp van veel mensen, ook in de Geestelijke Gezondheidszorg heeft ze vanuit daar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze gebruikt nu haar eigen ervaringen om anderen te ondersteunen. Momenteel werkt ze mee als co-onderzoeker/interviewer het onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht. Daarnaast zet ze zich in als vrijwilligerscoach en traint Nanda hulpverleners in de bejegening en participatie van cliënten.

Sascha Van den Dries MSc heeft haar master Social Policy and Public Health behaald met haar thesis ‘Accessible Fraternities for everyone! The Accessibility of Fraternities for Students with Physical Challenges’. Zij heeft eerder Pedagogiek gestudeerd waarbij ze praktijkervaring heeft opgedaan in verschillende zorginstellingen. Ze vond het erg interessant werk maar merkte ook dat het beleid van de instellingen niet altijd het gewenste resultaat behaalde voor de doelgroepen en besloot daarom om door te studeren. Het onderzoek sluit aan bij haar interesses en ze heeft gezien dat er nog veel punten zijn waarop het beleid voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen verbeterd kan worden. Ze heeft ervaren hoe belangrijk de rol van ervaringsdeskundige in dit onderzoek is. In het onderzoek heeft ze vooral cliënten geïnterviewd. De ervaringen die de geïnterviewde cliënten hebben gedeeld zijn ontzettend waardevol en onmisbaar voor dit onderzoek.

Robbert Brouwer is ervaringsdeskundige en werkt momenteel als vliegende brigadier bij stichting Lumen in Leiden. Hij komt hiervoor bij mensen thuis die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met de GGZ, niet meer beschermd kunnen wonen door de huidige veranderingen of bij de zogenoemde verwarde mensen (wat hij zelf een verkeerde omschrijving vindt). Daarnaast geeft Robbert ook voorlichtingen op de hogeschool in Leiden en op GGZ informatieavonden voor families over ADHD, OCD, autisme en verslavingsproblematiek. Robbert heeft veel cursussen gevolgd en is erg gedreven in zijn werk als ervaringsdeskundige. Hij doet dit met veel plezier en wil ondertussen ook niks anders meer dan zich bezig houden met de verschillende facetten van de psychiatrie.

Simon de Jong MSc heeft de onderzoeksmaster Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism aan de Universiteit Utrecht afgerond. Zowel beroepsmatig als persoonlijk gaat zijn interesse uit naar de kwetbare en gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Binnen de universiteit is hij als student-assistent betrokken bij het ETHOS-project waarin verschillende concepties van rechtvaardigheid in het sociale domein onderzocht worden. Daarnaast is hij werkzaam als activerend begeleider, opvangmedewerker en vrijwilliger bij verschillende Maatschappelijke Opvang voorzieningen in de gemeente Utrecht. Met zijn deelname aan dit project wil hij beleidsmakers informeren over het perspectief van cliënten op de zorg en een bijdrage leveren aan de succesvolle ambulantisering en regionalisering van de zorg.

Marte Kuijpers MSc ronde in 2019 haar Master Social Policy and Public Health af aan de Universiteit Utrecht. Voor haar scriptie “Returning Homeless. Exploring the influence of support from (in)formal social networks on homeless persons’ capabilities to remain stably housed after transitioning from sheltered to independent housing” is zij genomineerd voor de Meesterprijs. Voor haar master studie in Utrecht was Marte werkzaam bij een werkcollectief voor (dreigend) dak- en thuislozen in Nijmegen.

Maksim Tillart MSc ronde in 2019 zijn Master Social Policy and Public Health af aan de Universiteit Utrecht met zijn thesis ‘Refuge for the Homeless, Accessibility and Effectiveness of Ambulant Psychiatric Support for Formerly Homeless Persons in the Netherlands’. Maksim werkt naast het project bij Zorgorganisatie Cordaan en vervolgt in September zijn studie aan de Uva met de Master Forensische Pedagogiek.

Na zijn vierde depressieve periode verdiepte voormalig journalist Ron de Joode zich in de wereld van de ervaringsdeskundigheid. Niet alleen leerde hij zijn ervaringen met psychische kwetsbaarheid en ontwrichting te gebruiken om lotgenoten te ondersteunen ook kwamen zijn mensenkennis en journalistieke vaardigheden goed van pas. Inmiddels is Ron, die twee certificaten Werken Met Eigen Ervaring behaalde en momenteel de opleiding tot ervaringsdeskundige volgt bij Howie The Harp in Amsterdam, afwisselend een bruggenbouwer, bondgenoot, rolmodel, veranderaar en een luis in de pels. “Wanneer je een rotperiode achter de rug hebt, zit je niet te wachten op stroperige processen of weerbarstige systemen. Dan wil je eigenlijk gewoon wat ieder mens wil: een luisterend oor, warmte, begrip en empathie. Als ervaringsdeskundige kun je je in diverse rollen hiervoor inzetten. Dat doe ik dan ook graag voor kwetsbare mensen. Ook bij dit onderzoek.”

Door een persoonlijke ervaring met de psychiatrie negen-en-een-half jaar geleden, weet Helen Urbanowitz-Kloppenborg hoe belangrijk het is om na een opname goede begeleiding te krijgen bij het weer op eigen benen leren staan in de maatschappij. Ze werkt graag mee als ervaringsdeskundige aan dit onderzoek om een snellere uitstroming met de juiste begeleiding te bewerkstelligen voor har medemens met een psychische kwetsbaarheid. Helen is van mening dat je je als ervaringsdeskundige goed kan inleven en empathie kan tonen voor mensen in soort gelijke situaties. Tevens is de drempel voor de cliënten lager om met een lotgenoot van gedachte te wisselen. Kort geleden heeft ze de opleidingen WMEE 1 (Werken Met Eigen Ervaring) & WMEE 2 succesvol afgrond. Ondertussen werkt ze al tweeënhalf jaar als ‘maatje’ voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en is ze werkzaam als kinderwerker. Ze ervaart het afnemen van interviews als duo-onderzoeker als zeer waardevol en vindt het bijzonder om de mens achter het verhaal een beetje te leren kennen. Ze kijkt uit naar de te komen interviews.

Joost van Houten woont in het westen van het land met tapijttijger Tonkie en viervoeter Bentley. Joost heeft in zijn jeugd geluk gekend, maar helaas ook traumatische ervaringen doorgemaakt. Door zijn brede levenservaring en uitgebreide zelfstudie heeft hij veel geleerd. Hierdoor kan hij zich goed inleven in anderen. 7 Jaar geleden meldde Joost zich ziek en was vastbesloten te genezen. Tijdens zijn herstel maakte hij veel mee, waaronder regelmatig wisselingen van zorgverleners en woonruimte. In zijn eigen herstel heeft hij veel gehad aan het behouden van eigen regie, zijn levenslust en belangrijke mensen in zijn directe omgeving. Joost gelooft dat er voor herstel en genezing een veilige stabiele basis nodig is. Een thuis, gegarandeerd inkomen, steun van de directe omgeving, goede zorgverlening en zo weinig mogelijk wisselingen. Hij gelooft dat deze ingrediënten aanwezig zijn in Nederland. Daarom vind hij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek en te leren van ervaringen. Joost is iemand met veel aandacht en begrip voor de ander en werkt vanuit respect en herkenning. Zijn doel is om de komende vijf jaar binnen het project betrokken te blijven.

Angelique Brouwer is door een verleden met traumatische gebeurtenissen en na meerdere jaren behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg zich gaan verdiepen in ervaringsdeskundigheid. Hierdoor heeft zij besloten de cursus WMEE (werken met eigen ervaring) te gaan doen. Deze heeft Angelique succesvol afgerond. Momenteel werkt zij bij een cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in de maatschappij. Verder doet ze mee als interviewer bij het onderzoek, omdat zij zich wil inzetten voor de ‘kwetsbare’ medemens.