Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Onderzoek: Terugval

Voorkomen van herhaaldelijke dakloosheid – Longitudinaal onderzoek naar terugval in samenwerking met voormalig dakloze personen

Terugval in dakloosheid – ook wel recidive dakloosheid – wijst op een weerbarstig probleem in de transitie van dakloze mensen naar een woning en re-integratie in de wijk. Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat 40%, respectievelijk 50% van de dakloze mensen in de nacht- en crisisopvang hier een eerdere periode heeft verbleven. De Universiteit Utrecht slaat daarom samen met de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils Midden-Nederland, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Utrechtse buurtteams de handen ineen om de oorzaken van herhalende dakloosheid beter te begrijpen en aan te pakken.

Gedurende vijf jaar (van 2019 tot 2024) volgen we de trajecten van 70 dakloze mensen in de regio Utrecht door middel van jaarlijkse interviews. Twintig van deze participanten zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek verblijven in de nacht- of crisisopvang en te maken hebben gehad met een of meerdere voormalig dakloze episodes. De interviews die we met deze personen afnemen zijn van retrospectieve aard en onderzoeken de factoren die ertoe hebben geleid dat mensen op straat zijn beland. De andere vijftig participanten van dit onderzoek zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek verblijven in de maatschappelijke opvang of een instelling voor beschermd wonen, waarvan wordt verwacht dat ze binnen acht maanden na het interview zullen uitstromen naar een zelfstandige woning in de wijk. Tijdens deze interviews worden de verwachtingen besproken die mensen hebben over deze transitie, hun ervaringen met hulpverlening, financiële zelfredzaamheid en het contact met hun sociale netwerk. Op deze manier brengen we de huidige situatie van de participant in kaart en onderzoeken we de ervaren kwaliteit van het geboden traject naar een zelfstandige woning. Door onze participanten vijf jaar lang te volgen in het verloop van hun traject naar een woning hopen we meer te weten te komen over de hindernissen evenals helpende factoren die men tegenkomt op hun pad naar stabiel wonen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en voor dit doel getrainde ervaringsdeskundigen. Samen worden topic-lijsten gevalideerd, participanten benaderd en geïnterviewd. De nauwe samenwerking met de ervaringsdeskundigen maakt het mogelijk om aan te sluiten bij de beleving van de dakloze en zo rijke informatie te verzamelen over de persoonlijke ervaringen van kwetsbare Utrechtse personen. Het begrijpen van het cliënt-perspectief is van groot belang om de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid beter te begrijpen.

Door de trajecten van onze participanten vijf jaar lang te volgen en jaarlijks hun ervaringen tijdens leerbijeenkomsten met het brede veld van relevante stakeholders waaronder de Gemeente,  uitvoerende partijen en woningcorporaties uit Utrecht en de regio terug te koppelen,  is het mogelijk om beleidsinstrumenten en werkmethodes te verbeteren, de ervaringen van daklozen in de opvang en beschermd wonen te verbeteren en preventie strategieën te ontwikkelen om herhaaldelijke dakloosheid te duurzaam te adresseren

De gemeente Utrecht, Buurtteams, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister en Kwintes zijn gezamenlijk opdrachtgever van dit 5-jarig onderzoek. Vanuit de Universiteit Utrecht voert Dr. Nienke Boesveldt dit met haar team van deels ervaringsdeskundige onderzoekers uit.

De eerste rapportage op basis van de eerste ronde interviews in 2019 leest en download u hier.

Meer weten?
voorkomen@uu.nl
06 38 32 58 70